Gegevensbescherming

Inhoudsopgave

1. objectieve en verantwoordelijke instantie
2. basisinformatie over gegevensverwerking
3. verwerking van persoonsgegevens
4. verzameling van toegangsgegevens
5. cookies en dekkingsmeting
6. google analytics
7. google re/marketing diensten
8. integratie van diensten en inhoud van derden
9. gebruikersrechten en verwijdering
10. wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

1. objectieve en verantwoordelijke instantie

Deze gegevensbeschermingsverklaring verstrekt informatie over de aard, de omvang en het doel van de verwerking (met inbegrip van het verzamelen, verwerken en gebruiken alsmede het verkrijgen van toestemming) van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk te noemen "online-aanbod" of "website"). De verklaring gegevensbescherming is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bv. desktop of mobiel) die worden gebruikt om het onlineaanbod uit te voeren.

De aanbieder van het online-aanbod en de entiteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming is Kartbahn Deuling GmbH, eigenaar: , , (hierna genoemd "provider", "wij" of "ons"). Voor contactgegevens, zie onze opdruk.

De term "gebruiker" omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals "gebruiker", moeten worden opgevat als geslachtsneutraal.

2. basisinformatie over gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens van de gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften en met inachtneming van de beginselen van gegevensbesparing en gegevensvermijding. Dit betekent dat de gegevens van de gebruiker alleen worden verwerkt als daarvoor een wettelijke toestemming bestaat, met name als de gegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze contractuele diensten en onlinediensten, of wettelijk vereist zijn, of als er toestemming is gegeven.

Wij treffen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen volgens de laatste stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetten op de gegevensbescherming worden nageleefd en aldus de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Indien in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring inhoud, hulpmiddelen of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk aangeduid als "derde aanbieders") worden gebruikt en hun zetel in het buitenland is gevestigd, moet ervan worden uitgegaan dat gegevens worden doorgegeven aan de zetelstaten van de derde aanbieders. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van wettelijke toestemming, toestemming van de gebruiker of speciale contractuele bepalingen die de wettelijk vereiste beveiliging van de gegevens waarborgen.

3. verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden, naast het gebruik dat uitdrukkelijk in dit privacybeleid wordt vermeld, voor de volgende doeleinden verwerkt op basis van wettelijke machtigingen of toestemming van de gebruiker:
- De levering, uitvoering, instandhouding, optimalisering en vrijwaring van onze diensten, dienstverlening en gebruikersprestaties;
- Zorgen voor een doeltreffende klantenservice en technische ondersteuning.

Wij geven de gegevens van gebruikers alleen door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de facturering (bijv. aan een betalingsdienstaanbieder) of voor andere doeleinden indien deze noodzakelijk zijn om onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers na te komen (bijv. doorgeven van adressen aan leveranciers).

Wanneer contact met ons wordt opgenomen (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen.
Persoonsgegevens worden gewist indien zij hun doel hebben bereikt en er geen opslagverplichtingen zijn die het wissen ervan in de weg staan.

4. verzameling van toegangsgegevens

Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

Wij gebruiken de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uitsluitend voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisering van ons online-aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren indien er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onwettig gebruik bestaat.

5 Cookies en bereikmeting

Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van de gebruikers worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald. De gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van de pseudonieme bereikmeting binnen het toepassingsgebied van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Het bekijken van dit online aanbod is ook mogelijk onder uitsluiting van cookies. Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.

Het is mogelijk om veel online advertentiecookies van bedrijven te beheren via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

6. google analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor advertentiedoeleinden, instellingen en afmeldingsopties, kunt u terecht op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Het gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Beheer de informatie die Google gebruikt om u advertenties te tonen") en http://www.google.com/ads/preferences ("Bepaal welke advertenties Google u toont").

7. google re/marketing diensten

Wij maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google Marketing Services") van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

De marketingdiensten van Google stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website op een meer gerichte manier weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als gebruikers bijvoorbeeld advertenties te zien krijgen voor producten waarin zij op andere websites geïnteresseerd waren, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop marketingdiensten van Google actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij of zij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij of zij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en slechts in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres zal niet worden samengevoegd met gebruikersgegevens binnen andere Google-aanbiedingen. Deze informatie kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die op zijn of haar interesses zijn afgestemd.

De gebruikersgegevens worden in het kader van de marketingdiensten van Google pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit het oogpunt van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door "DoubleClick" over gebruikers verzamelde informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers van Google in de VS.

De marketingdiensten van Google die wij gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Wij integreren advertenties van derden op basis van de Google-marketingdienst "DoubleClick". DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

Wij integreren ook advertenties van derden op basis van de marketingdienst "AdSense" van Google. AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

Een andere door ons gebruikte Google-marketingdienst is de "Google Tag Manager", met behulp waarvan verdere analyse- en marketingdiensten van Google in onze website kunnen worden geïntegreerd (bijv. "AdWords", "DoubleClick" of "Google Analytics").

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden is te vinden op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Het privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen door Google marketingdiensten, kunt u gebruik maken van de instellingen en afmeldingsopties die door Google worden geboden: http://www.google.com/ads/preferences.

8. het inbedden van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud of diensten van derde aanbieders, zoals stadsplattegronden of lettertypes van andere websites, in ons onlineaanbod worden geïntegreerd. De integratie van inhoud van derde aanbieders vereist altijd dat de derde aanbieders op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud. Bovendien kunnen de aanbieders van de inhoud van derden hun eigen cookies plaatsen en de gegevens van de gebruikers voor hun eigen doeleinden verwerken. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden opgesteld. Wij zullen deze inhoud zoveel mogelijk gegevensbesparend en gegevensvermijdend gebruiken en betrouwbare derde partijen selecteren met betrekking tot gegevensbeveiliging.

De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die nadere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, voor een deel reeds hier genoemd, mogelijkheden tot bezwaar (de zogenaamde opt-out):

- Externe lettertypen van Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). De integratie van Google Fonts wordt gedaan door een serveroproep bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Kaarten van de "Google Maps"-dienst van de derde aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

- Video's van het "YouTube"-platform van de derde aanbieder Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

9. gebruikersrechten en verwijdering van gegevens

Gebruikers hebben het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die wij over hen hebben opgeslagen.
Bovendien hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, toestemming in te trekken, hun persoonsgegevens te blokkeren en te wissen, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van veronderstelde onwettige gegevensverwerking.

De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

10. wijziging van het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde juridische situaties of in geval van wijzigingen in de dienstverlening en de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over de verwerking van gegevens. Voor zover de toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, worden de wijzigingen alleen met de toestemming van de gebruikers aangebracht.
De gebruikers wordt verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van de verklaring inzake gegevensbescherming.

Status: 05.03.2020 21:35